Sang nhà bạn học nhóm ngủ lại. Nửa đêm mò sang phòng mẹ bạn “xếp ʜìɴʜ”. Nam sιɴʜ dính άɴ ” H.ấp d.i.ê.m”

Uncategorized

S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼L̼.̼V̼.̼Q̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼/̼2̼,̼ ̼L̼.̼V̼.̼Q̼ ̼(̼M̼i̼ê̼u̼ ̼N̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼)̼, ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.

̼H̼ế̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼Q̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Q̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.

Không có mô tả.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼l̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼Q̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼?̼”̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼c̼u̼a̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼Q̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼, ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.

Không có mô tả.

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.

Nguồn https://tintucvietnam.vn/lua-ban-uong-ruou-say-roi-hiep-dam-me-ban-d214796.html

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼:̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼”̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼ố̼.̼t̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼ờ̼ ̼B̼á̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼

̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼i̼,̼ ̼B̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼í̼ ̼h̼o̼n̼,̼.̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ừ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼

̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼p̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ẽ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼M̼e̼d̼i̼a̼ ̼&̼ ̼E̼n̼t̼e̼r̼t̼a̼i̼n̼m̼e̼n̼t̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼du̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼M̼e̼d̼i̼a̼ ̼&̼ ̼E̼n̼t̼e̼r̼t̼a̼i̼n̼m̼e̼n̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼M̼e̼d̼i̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼)̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼”̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼M̼e̼d̼i̼a̼ ̼&̼ ̼E̼n̼t̼e̼r̼t̼a̼i̼n̼m̼e̼n̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼p̼ ̼5̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼M̼e̼d̼i̼a̼ ̼&̼ ̼E̼n̼t̼e̼r̼t̼a̼i̼n̼m̼e̼n̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼è̼ ̼l̼o̼ẹ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼

̼Đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼M̼e̼d̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼”̼.̼

̼B̼ử̼u̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ò̼e̼ ̼l̼o̼ẹ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼m̼è̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼K̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼u̼b̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼.̼

̼K̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼,̼2̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼

Không có mô tả.

̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼m̼,̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼2̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼m̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼M̼e̼d̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.

Không có mô tả.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼Ả̼i̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼A̼i̼,̼.̼.̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼ò̼”̼,̼ ̼C̼o̼l̼o̼r̼ ̼M̼a̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼”̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼1̼0̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼đ̼ú̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼M̼e̼d̼i̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼”̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼1̼0̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼u̼ố̼c̼.̼ ̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *