N̼ó̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼N̼a̼y̼ ̼:̼ ̼4̼/̼1̼1̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼.̼É̼o̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼Đ̼ể̼ ̼L̼à̼m̼ ̼R̼õ̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

Uncategorized

B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng sắp ghé thăm 'Tịnh thất Bồng Lai': Công an tỉnh Long An nói gì? Ảnh 1
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼”̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼
̼T̼r̼ư̼a̼ ̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼

̼V̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼’̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼’̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼
̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼&̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼â̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼1̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼”̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng sắp ghé thăm 'Tịnh thất Bồng Lai': Công an tỉnh Long An nói gì? Ảnh 2

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼’̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼’̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼
̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼B̼ờ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ụ̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼4̼/̼1̼1̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼4̼1̼%̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼è̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼:̼

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng sắp ghé thăm 'Tịnh thất Bồng Lai': Công an tỉnh Long An nói gì? Ảnh 3

̼”̼N̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼u̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼u̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼1̼%̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼;̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼4̼/̼1̼1̼)̼.

 

Đ̼ò̼.̼i̼ ̼n̼.̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼,̼C̼h̼ủ̼ ̼N̼ợ̼ ̼m̼ấ̼.̼t̼ ̼n̼h̼â̼.̼n̼ ̼t̼í̼.̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼.̼o̼ ̼M̼.̼ộ̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼ố̼t̼ ̼H̼à̼.̼i̼ ̼C̼ố̼.̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ằ̼.̼n̼ ̼m̼ặ̼.̼t̼

 

Không có mô tả.

̼ ̼D̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ơ̼̣̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ơ̼̣̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼̼p̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼(̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼m̼ả̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼m̼ả̼̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼)̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼1̼3̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼4̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼1̼3̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ố̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼5̼,̼ ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼m̼ả̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼D̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼k̼h̼o̼i̼-̼t̼o̼-̼b̼i̼-̼c̼a̼n̼-̼d̼a̼o̼-̼m̼o̼-̼m̼e̼-̼v̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼n̼o̼-̼5̼0̼2̼0̼2̼0̼9̼8̼1̼1̼5̼9̼2̼6̼3̼4̼.̼h̼t̼m̼

V̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼.̼ẻ̼,̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼”̼L̼à̼.̼m̼ ̼T̼ì̼.̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼.̼i̼

̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼A̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼P̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼T̼.̼B̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ạ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼(̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼)̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼2̼.̼1̼.̼,̼ ̼H̼ạ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼H̼ạ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼H̼ạ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ạ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼.̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼)̼,̼ ̼H̼ạ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ạ̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼ạ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼…̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼“̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼4̼.̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ạ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ạ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼…
Nguồn https://danviet.vn/vo-di-de-chong-o-nha-hiep-dam-con-rieng-cua-vo-7777823941.htm

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ợ̼ ̼”̼S̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼T̼.̼ố̼ ̼C̼á̼.̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼:̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼V̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼n̼g̼ủ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼Đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼u̼ ̼d̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼“̼c̼h̼á̼n̼”̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼W̼o̼r̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼“̼N̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼H̼u̼ế̼-̼p̼v̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼”̼,̼

̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼G̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼n̼ó̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼“̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼o̼,̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼à̼y̼,̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼á̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼”̼.

̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼

Nguồn https://canhco.net/chan-dung-ga-chong-nho-ban-cuong-hiep-vo-de-ly-di-p300588.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *